Ochrona danych osobowych

  1. Notariusz Magda Gawryluk (Kancelaria notarialna Magda Gawryluk notariusz, ul. Mehoffera 23 lok. 52, 03-131 Warszawa) otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
  2. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na nią obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
  3. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity z 2020 r. Dz.U. poz. 1192 z późn. zm.)
  4. Notariusz przekazywała będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Państwa dane osobowe otrzymywać będzie również Kancelaria doradcy podatkowego Elżbieta Klepacka (05-092 Łomianki, ul. Gospodarcza 12), z którym kancelaria notarialna związana jest umową o świadczenie usług księgowych oraz spółce pod firmą: nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków), KRS: 0000594747 w związku ze świadczonymi przez spółkę usługami polegającymi m.in. na korzystaniu z serwera pocztowego.
  5. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.
  6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
  7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.
  8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: gawryluk@notariusze.waw.pl
  9. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.