Umowa Majątkowa Małżeńska

Po zawarciu związku małżeńskiego między małżonkami powstaje co do zasady ustrój wspólności majątkowej ustawowej małżeńskiej (wspólność majątkowa, wspólność ustawowa). Wspólność majątkowa obejmuje – z wyjątkami, o których dalej – wszystkie przedmioty nabyte w czasie jej obowiązywania (czyli od dnia zawarcia małżeństwa), w tym w szczególności:

– wynagrodzenie za pracę i inne dochody (także te z prowadzonej przez jednego małżonka działalności gospodarczej),

– dochody z majątku wspólnego i osobistego małżonków, np. z najmu mieszkania (nawet tego, który stanowi majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa).

Majątkiem wspólnym małżonkowie zarządzają:

– w granicach zwykłego zarządu – każdy samodzielnie

– przy czynnościach przekraczających zwykły zarząd – za zgodą drugiego (czyli razem).

Zwykły zarząd w szczególności przekracza:

– odpłatne nabycie lub zbycie (sprzedaż, zamiana) nieruchomości

– obciążenie nieruchomości (np. hipoteką, służebnością)

– ALE(!) także oddanie nieruchomości do korzystania osobie trzeciej (np. wynajęcie lub użyczenie mieszkania, wydzierżawienie gruntu)

– darowizny (z wyjątkiem drobnych, zwyczajowo przyjętych)

Natomiast majątek osobisty – czyli „wyłączony” z majątku wspólnego, taki, którym każdy bez ograniczeń zarządza samodzielnie (w tym sprzedaje, daruje, obciąża itd.), to w szczególności wszystko, co należało do danego małżonka przed zawarciem małżeństwa, a także to co zostało nabyte w wyniku spadku lub darowizny (chyba, że osoba od której nabycie nastąpiło zażyczyła sobie inaczej), nagrody za osobiste osiągnięcia, prawa autorskiej, prawa twórcy, odszkodowania za uszkodzenia ciała lub krzywdę i inne wymienione w art. 33 KRIO (https://arslege.pl/skladniki-majatku-osobistego/k2/a439/).

Co istotne – małżonkowie mogą zawierać umowy prowadzące do przesunięć majątku z ich majątku wspólnego do osobistego jednego z nich albo z majątku osobistego do majątku wspólnego.

Wspólność majątkowa ustaje w wyniku:

– zawarcia umowy rozdzielności majątkowej

– separacji (orzeczonej przez sąd, pozostawanie jedynie w separacji faktycznej pozostaje bez wpływu na stosunki majątkowe małżonków)

– ubezwłasnowolnienia

– ogłoszenia upadłości.

Małżonkowie mogą jednak w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego zmienić ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, w szczególności wprowadzając rozdzielność majątkową. Taką umowę można zawrzeć także przed zawarciem związku małżeńskiego.