CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz udzieli Państwu niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności. Wszelkie uzyskane informacje objęte są tajemnicą oraz korzystają z ochrony tajemnicy zawodowej. Rejent czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Czynności dokonywane są w siedzibie kancelarii, ale w uzasadnionych okolicznościach Notariusz dokona czynności poza kancelarią.

Czynności notarialne z zakresu obrotu nieruchomościami i prawami na nieruchomościach:

 • sprzedaż lub darowizna nieruchomości gruntowej
 • sprzedaż lub darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość
 • sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • sprzedaż lub darowizna użytkowania wieczystego
 • umowy przedwstępne sprzedaży wyżej wymienionych praw
 • zniesienie współwłasności
 • ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych: użytkowania, służebności gruntowych, służebności mieszkania, służebności przesyłu oraz hipoteki
 • umowy deweloperskie
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży
 • umowy dożywocia
 • umowy zamiany

Czynności notarialne z zakresu spraw małżeńskich:

 • umowa majątkowa małżeńska
 • umowy przedwstępne podziału majątku wspólnego
 • umowy podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej (po ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżeńskiej)
 • darowizna z majątku osobistego jednego z małżonków do majątku wspólnego lub majątku osobistego drugiego małżonka
 • darowizna z majątku wspólnego małżonków do majątku osobistego jednego z małżonków

Czynności notarialne z zakresu prawa spadkowego:

 • testamenty
 • przyjęcia lub odrzucenia spadku
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • poświadczenia dziedziczenia
 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia
 • umowy działu spadku

Czynności notarialne z zakresu prawa spółek:

 • akty założycielskie lub umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • akty założycielskie i statuty spółek akcyjnych
 • umowy spółek komandytowych i komandytowo akcyjnych
 • oświadczenia o objęciu udziałów lub akcji
 • protokoły zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy spółek
 • poświadczenia podpisów pod umowami zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • przekształcenia spółek, w tym w szczególności łączenie i podział spółek

Poświadczenia:

 • poświadczenie własnoręczności podpisu pod dokumentem
 • poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem
 • poświadczenie pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu
 • wzór podpisu
 • poświadczenie daty okazania dokumentu

Pozostałe:

 • pełnomocnictwa
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty pieniędzy
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji co do obowiązku wydania lokalu, np. przy zawarciu umowy najmu okazjonalnego
 • protokoły z otwarcia strony internetowej czy krótkiej wiadomości tekstowej (SMS)
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy w związku z inną dokonywaną w kancelarii czynnością
 • oświadczenia o ustanowieniu fundacji
 • protokół z niestawiennictwa strony
 • inne czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną